கடையநல்லூர்.ஆர்க் தள வாசகர்களே…

கடையநல்லூர்.ஆர்க் தள வாசகர்களே…
இஸ்லாம் Buy cheap Viagra ஒரு ஆணாதிக்க மதம்? என்ற விவாதம் செங்கொடியின் பாகம்-9 என்ற பகுதியுடன் நிறைவு பெறுகிறது.இனிமேல் இது சம்பந்தமாக யாரும் கருத்துக்கள் தெருவிக்க வேண்டாம் என்று தெருவித்து கொள்கிறோம்.
என்றும் உங்களின் ஆதரவோடு…
kadayanallur.org

Add Comment