வபாத் அறிவிப்பு

வபாத் அறிவிப்பு

கல்வத் நாயகம் தெரு மேலவட்டாராம் தங்கபளச்சி செய்யது அஹமது (எ ) செய்ம அவர்களின் தகபனர் அப்துல் மஜீத் அவர்கள் இன்று காலை Amoxil online வபாத் அகி விட்டார்கள் (இன்னா இலாஹி வ இன்னா இலைகி ராஜிவூன்) அன்னாரின் மக்பிரத்திர்காக அனைவரும் துஆ செய்யவும்

Add Comment