வயதான வெளிநாட்டுக் கணவன்

மூட்டை முடிச்சும்

முட்டுவலியும்

மூச்சிப்பிடிப்புடன்

வீடு வந்து சேர்ந்தேன்

வளைகுடாவிலிருந்து

விடுதலையாகி வந்தேன்!

மணக்கும் மனைவியின்

முகமோ சுருக்கம் கண்டு;

சுறுக்கமாய் முதுமைக் கொண்டு!

முன்னாடி நிற்கும் எனைத்தெரிய

கண்ணாடு போடும்

திரை மறைத்த விழி!

நரைக்கொண்டு

கரைப்படிந்து;

உழைத்தக் காசை

செலவுச் buy Bactrim online செய்ய

வியாதியுடன் வந்திருக்கிறேன்

வயோதிகத்தில் வந்து நிற்கிறேன்!

இளமைக்கு வேட்டு வைத்து

கடமைக்கு ஓட்டுப் போட்டு

கடனுக்கு ஒட்டுப்போட்டு;

பாலையிலேப் பலக்காலம்!

செழிப்பான வாலிபத்தை

மாதச் சம்பளத்திற்கு

விற்றுவிட்டு;

நமக்கென்று துணைவேண்டி

ஓடிவரமுடியாமல்

ஊன்றி வருகிறேன்

குச்சினை!

எட்டி உதைக்கும்

பிள்ளை வேண்டி

ஏங்கி நிற்கும் வயதான

வெளிநாட்டுக் கணவன்

உள்நாட்டில் உன்னோடு!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment