தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம்=75(அல்லாஹ்வை நிராகரிப்போரின் நிலை என்ன?)

அல்லாஹ்வை நிராகரிப்போரின் நற்செய்கைகளின் நிலை என்ன?

 “நீர் இணை வைத்தால் நிச்சயமாக உம்முடைய செயல்கள் யாவும் அழிந்து விடும். நிச்சயமாக நீர் நஷ்டமடைந்தவர்களில் ஆகி விடுவீர் என உமக்கும் Buy Viagra Online No Prescription உமக்கு முன்னிருந்தவர்களுக்கும் (வஹீ) அறிவிக்கப்பட்டது. ஆகவே நீர் அல்லாஹ்வையே வணங்குவீராக! மேலும் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோரில் நீர் ஆகிவிடுவீராக!.”(அல்ஜுமர்: 65-66)

Add Comment