ரண நிலையம்..

நொடிகளும் படிநுனியில்

அழுத்தம் கொடுத்த இதயம்;

அழமட்டுமே முடிந்தக் கண்கள்;

மனம் தந்த வலியால்

மயான அமைதிக்கொண்ட

விமான நிலையம்!

விட்டுப்பிரிய வந்திருக்கும்

திக்குத்தெரியா மக்கள்;

புரியாத மொழிகள்;

விழிகளால் பேசுவோம்;

வலி ஒன்றென்பதால்!

எத்தனை முறைப் பிரிந்தாலும்

அத்தனை முறையும்

அழுகிறேன்;

அழுவதற்கு வெட்கப்படத்

தேவையில்லா இடம்!

கனமான இதயத்தால்

இலகுவானது கைப்பெட்டி;

no prescription online pharmacy style=”text-align: justify;”>முரண்டுப்பிடித்த பாதமோ

நகர மறுக்கும்!

உன்னை விட்டு

விலக வெறுக்கும்!

சுற்றம் சூழ

கண்ணீர் மல்க

இதயம் விலக;

விட்டுப்பிரிகிறேன்

இறிதியாகத் தொட்டுச்செல்கிறேன்!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment