ஒய்வுக்கால வயதிலே..

குருவியாய் திரிந்தோம்

அருவியாய் சிரித்தோம்;

இடியே விழுந்தாலும்

அடிவயிறு குழுங்கச் சிரிப்போம்!

வம்பு என்றால்

கம்புடன் நிற்போம்;

தெம்புடன் இருந்ததால்

திமிருடனே இருப்போம்!

கூட்டமாய் இருந்த நாமோ

ஆளுக்கொருக் கூட்டை நோக்கி

பறந்தோம்;

ஆளுக்கொருக் கூடுக்கட்ட

உழைத்தோம்!

நாட்டைவிட்டு நகர்ந்த நாமோ

நாதியற்று கிடந்தோம்;

மாற்றாரிடம் சொல்லி சிரிக்கும்போது

உன் கதை மெல்ல திறக்கும்;

உன் புகழ் கொடிக்கட்டி பறக்கும்!

என்றாவது பேசினாலும்

குலுங்கக் குலுங்கச் சிரிப்போம்;

விழுந்து விழிந்து ரசிப்போம்!

பெருநாளுக்கு நாம் எடுத்த

சட்டையோ வண்ணமிழந்துப் போனது;

நம் கன்னமும் குழி விழுந்துப் போனது!

உழைத்து அலுத்து

ஒய்ந்துவிட்டோம்

ஒய்வுக்கால வயதிலே;

நரை விழுந்து கண்ணில்

திரை விழுந்து நீயும் நானும் நாட்டிலே!

இழந்துப் போன

Amoxil online justify;”>இன்பத்தை அழுதுக்கொண்டே

வடித்துவிட்டோம்;

வடிந்துப்போன வாலிபத்தை

வளைக்குடாவில் தொலைத்துவிட்டோம்!

-யாசர் அரஃபாத்

Add Comment