நீங்கள் ஆம் ஆத்மியில் சேர விருப்பமா…? Do you want to Join AAM AADMI Party..?

AMM

வாருங்கள்..சிறப்பானா எதிர்காலத்தை…உருவாக்க ஒன்று கூடுவோம்….

கிழே உள்ள லிங்கில் கிளிக் செய்து..தங்களை உறுபினர்களாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள்…

http://www.aamaadmiparty.org/join-us

Levitra online href=”https://www.facebook.com/hashtag/aap?source=feed_text” data-ft=”{"tn":"*N","type":104}”>‪#‎AAP‬ targets to make 1 crore members by 26th January in its new membership initiative. You can register online by clicking at <http://www.aamaadmiparty.org/join-us> or sending an SMS with <Name, STD code, Assembly Constituency> or giving a missed call to 07798220033.

Add Comment