வபாத் அறிவிப்பு : இரசாலியாபுரம் தெரு!

இரசாலியாபுரம் தெரு கீழ வட்டாரம் துலுக்கமீத்தின் T R காலித் T R மீரான் .. T R அப்துல் Buy cheap Cialis பாசித் ஆகியோரின் தகப்பனார் T N ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவர்கள் வபாத்தானார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன். அவர்களின் பாவ மன்னிப்புக்காகவும் மறுமை வாழ்வுக்காகவும் துஆ செய்யவும்.

Add Comment