வேலை தேடுபவர்களுக்கு உதவும் 3 விண்டோ Apps

image001(14)Buy Bactrim width=”408″ height=”305″ />

The  blog.nokia.co.za    பிரகாரம் கீழ்க்கண்ட இந்த Apps  உங்களது Windows Phone Store ல் எளிதில் கையாளும் விதத்தில் உள்ளது. இந்த Apps ஐ downloaded செய்ததும், அது உங்களுக்குப் பொறுத்தமான வேலை வாய்ப்புக்களை தெரியப்படுத்தும். நீங்கள் விரும்பும்Professional வலைத்தளத்திலும், கம்பெனிகளின் (e.g. “Microsoft”) and groups (e.g. “LinkedIn for Journalists”)  தொடர்பிலும் உங்களை வைத்திருக்கும்.

getHired

GetHired is a simple but powerful job search app that blends eight job databases, including Indeed, CareerBuilder and Simply Hired, across 60 countries to display jobs on one page.

OneDrive
Recently upgraded to 15 GB of storage space, OneDrive (formerly SkyDrive) allows you to store and share your work portfolio, cover letters, photos, videos and other multimedia which you can access anytime and anywhere (from a smartphone, tablet or computer).

LinkedIn
A social network centered around careers and business, LinkedIn allows you to create your online CV (work experience, skills, awards, achievements and education) when setting up your profile, quickly and easily.

தி.ரஹ்மத்துல்லா

Add Comment