சவூதியில் உள்ள வெளிநாட்டினர் கவனத்திற்கு ….

Buy cheap Cialis wp-image-44248 aligncenter” alt=”Saudi+Crackdown” src=”http://kadayanallur.org/wp-content/uploads/2014/09/Saudi+Crackdown.jpg” width=”520″ height=”325″ />

சவூதியில் உள்ள வெளிநாட்டினர் கவனத்திற்கு ….

சோதனை அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளதால், ஜித்தா, மக்கா, தாயிப் ஆகிய இடங்களில் மட்டும் ஒரே மாதத்தில்  10,000 வெளிநாட்டினர் பிடிபட்டுள்ளனர்.

வெளியில் செல்லும் போது கவனமாக இகாமாவை வைத்திருக்கவும்.

தி. ரஹ்மத்துல்லா

Add Comment