வபாத் செய்தி…அல்லிமூப்பன் கிழக்குத்தெரு

வபாத் செய்தி…
அல்லிமூப்பன் buy Viagra online கிழக்குத்தெரு உமர்லெப்பை அப்துல்காதர்..சலீம்..
ஆகியோரின் தகப்பனார் “சேக்மீரான்”
அவர்கள் வாபாத்தாகி
விட்டார்கள்…
அன்னாரின் மறுமைக்காக பிராத்தனை செய்யுங்கள்…
இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்…