வீதி வீதியாக உணவு விநியோகம் செய்யும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம்..

மிதந்துகொண்டே……….வீதி வீதியாக உணவு விநியோகம் செய்யும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக்கழகம்..இயற்க்கை மக்களை முடக்கலாம்,மனிதாபிமான உதவிகளை அல்ல.

OB Ansar buy Doxycycline online Mmk

Comments

comments

Add Comment