வீதி வீதியாக உணவு விநியோகம் செய்யும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம்..

மிதந்துகொண்டே……….வீதி வீதியாக உணவு விநியோகம் செய்யும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக்கழகம்..இயற்க்கை மக்களை முடக்கலாம்,மனிதாபிமான உதவிகளை அல்ல.

OB Ansar buy Doxycycline online Mmk

Add Comment