வபாத் அறிவிப்பு – பரசுராமபுரம் தெரு

வபாத் அறிவிப்பு …..
பரசுராமபுரம் தெரு – கலுங்கு சிந்தா மதார் சாகிப் – (பாரஸ்டர் ஓய்வு) (K .A .R அவர்களின் இளைய சகோதரரும்-கலுங்கு ஆபிதீன் அவர்களின் தந்தையுமான -அவர்கள்)
வபாத் Buy Bactrim Online No Prescription ஆகிவிட்டார்கள்
இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

Add Comment