வபாத் அறிவிப்பு- அல்லிமூப்பன் தெரு நடு வட்டாரம்

Buy Levitra Online No Prescription justify;”>அல்லி மூப்பன் தெரு நடு வட்டாரம் பக்கீர்லெப்பை முனாப்,மசூது,பிலால் அவர்களின் தாயார் ஆயிஷா அவர்கள் இன்று (10/1/2016) வபாத்தாகி விட்டார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்… அவர்களின் மறுமைக்காக துவா செய்யவும்.

Add Comment