வபாத் அறிவிப்பு -பெரிய தெரு மேல வட்டாரம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.வபாத் அறிவிப்பு இன்னாலில்லாகி வ இன்னா இலைகி ராசூஹூன் பெரிய தெரு மேல வட்டாரம் கொண்டைக்கா online pharmacy no prescription லெப்பை ரகுமத்துல்லா அவர்களின் தாயார் வபாத்தாகிவிட்டார்.இன்னாலில்லாகி வஇன்னா இலைகிராசூஹூன்.அன்னாரின் மறுமை வாழ்விற்காக துஆ செய்யவும்

Add Comment