வபாத் அறிவிப்பு… புதுத்தெரு மேலவட்டாராம்

வபாத் அறிவிப்பு…

புதுத்தெரு மேலவட்டாராம் நாவலெப்பை மர்ஹூம். அப்துல் ஜப்பார் அவர்களின் மகன் இக்சானுல்லாஹ் அவர்கள் சவுதி அரேபியா ஜித்தாவில் வபாத் ஆகி விட்டார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன். அன்னாரது மஃபிரத்துக்காக தூஆ செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக் Viagra online கொள்ள‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள்.

Add Comment