வபாத் அறிவிப்பு

இரசாலியா புரம் கீழ வட்டாரம் அல்லிநூப்பன் மஜீத் அவர்களின் மனைவி கருப்பநூப்பன் கதிஜா வபாத்தாகி விட்டார்.
இன்னா லில்லாஹி வஇன்ன Buy Bactrim இலைஹி ராஜீவூன்.

Add Comment