சவுதியில் வேலை வாய்ப்பு

சவுதியில் வேலை வாய்ப்பு
1.கார் மெக்கானிக் 5 பேர் 1800 SR
2.வீட்டு பனிப்பென் 25 பேர் 1200 SR
3.AC டெக்னிசியன் 50 பேர் 1800 – 2000 SR
4.சமயல்காரர்கள் online pharmacy without prescription 15 பேர் 1500 – 1800 SR

கத்தார் ல் வேலை வாய்ப்பு
1.மெசன் (மெஷ்திரி) 50 பேர் 1800 QR
2.கார்பென்ர் (தச்சாள்) 5 பேர் 1800 QR
3.Light டிரைவர் 50 பேர் 1800 – 2000 QR
4.பெய்ண்டர் 50 பேர் 1500 QR+ OT

பஹ்ரைன் யில் வேலை வாய்ப்பு
கார் மெக்கானிக் 15 பேர் 120 BD
Heavy டிரைவர் 25 பேர் 130 BD
Light டிரைவர் 15 பேர் 120 BD
Fridge டெக்னிசியன் 5 பேர் 200 BD
3.AC டெக்னிசியன் 15 பேர் 150 BD
Furniture கார்பென்ர் (தச்சாள்) 20 பேர் 120 BD
லெபர் 5 பேர் 80 BD
சமயல்காரர்கள் 5 பேர் 150 BD
சமயல் கையாள் 5 பேர் 100 BD

பாஸ்பொர்ட் , லைசன்ஸ் , பயொ டெட்டா , பொட்டொ அனுப்பவும் Scan செய்து அனுப்பவும்
ஈ மெய்ல் –gccmanpowerllc@gmail.com
Whatsapp +96890291567

Add Comment