கடையநல்லூர் நகராட்சியை குடிநீர் கேட்டு முற்றுகையிட்ட மொதுமக்கள்

கடையநல்லூர் நகராட்சியை குடிநீர் கேட்டு முற்றுகை யிட்ட 14,19,20,22,23,2ஆகிய வார்டு மொது மக்கள்.

குடிநீர் வந்து 20 நாட்கள் ஆகிவிட்டது.

Add Comment