சுறுக்கங்களும் விளக்கங்களும்

இங்கு நமது நடைமுறையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சில சுறுக்கங்களும் அதனுடைய விளக்கங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் மேலும் இது போன்று நிறைய உண்டு. அது போன்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதனை பின்னூட்டமாக இட்டால் நன்றாக இருக்கும்…
தொலைப்பேசி துறை:
 • Subscriber trunk dialling, or subscriber toll dialling = STD
 • Internationala Subscriber Dialling – ISD
 • Public Call Office = PCO
 • Bharat Sanchar Nigam Limited = BSNL
 • Subscriber Identity Module = SIM
 • Short Message Service = SMS
 • Multimedia Messaging Service =MMS
 • General Packet Radio Service = GPRS
 • Global System for Mobile Communications =GSM

வங்கித்துறை :

 • Industrial Credit and Investment Corporation of India = ICICI
 • Housing Development Finance Corporation Limited, = HDFC
 • Unit Trust of India = UTI (now Axix Bank)
 • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited = HSBC

மருத்துவத்துறை :

 • Blood Pressure = BP
 • Electrocardiogram = ECG
 • Intensive care unit, = ICU
 • Computed tomography = CT
 • Human immunodeficiency virus = HIV
 • Acquired immune deficiency syndrome = AIDS

கல்வித்துறை :

 • Master of Business Administration = MBA
 • Master of Computer Application = MCA
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, = MBBS
 • Bachelor of Engineering = B.E
 • Master of Science = M. Sc
 • Bachelor of Business Administration = BBA
 • Bachelor of Science = B.Sc
 • Bachelor of Arts = B.A
 • Bachelor of Commerce = B.Com
 • Doctor of Philosophy, = Ph.D

கணிப்பொறித்துறை:

 • Central processing unit = CPU
 • HyperText Markup Language = HTML
 • Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code = BASIC
 • World Wide Web = WWW
 • Hypertext Transfer Protocol = HTTP
 • Random access memory = RAM
 • Universal Serial Bus = USB
 • Joint Photographic Experts Group, = JPEG
 • Portable Document Format = PDF
 • Three dimensional = 3D
 • Computer-Aided Design = CAD
 • Diploma in Computer Application = DCA
 • Compact Disc = CD
 • Digital Video Disc = DVD
 • Business process outsourcing, Buy Lasix = BPO

பொதுவானவை :

 • British Broadcasting Corporation = BBC
 • Dalsey, Hillblom and Lynn = DHL
 • TV Sundram Iyengar and Sons Limited = TVS
 • Frequency modulation = FM
 • et cetera = ETC
 • Automated teller machine, = ATM
 • International Air Transport Association = IATA
 • British Petroleum = BP
 • Lucky GoldStar = LG
 • Kentucky Fried Chicken = KFC
 • Bavarian Motor Works = BMW
 • United States of America = USA
 • United Kingdom = UK
 • Kingdom of SaudiArabia =KSA
 • United Arab Emirates =UAE
 • THANKS : adiraiabu

ABU HISHAM

Add Comment