நினைவெல்லாம் நீ

என்னவளே என் உயிரே
எனக்காய் பிறந்தாய் என்னுள் புகுந்தாய்
வாழ்ந்த காலம் கொஞ்சமாகிலும்- நீ
வசித்தது எந்தன் நெஞ்சமல்லவா
சூழ்ந்த துன்பம் யாவற்றிலும்- எனை
சுகப்படக் காப்பாற்றிக் கரையேற்றினாய்
எல்லாக் காலத்தின் மணித் துளியிலும்- நீ
இல்லாத நினைவுகள் என்னுள் இல்லை
கைத்தலம் பற்றிய கற்பக விருட்சமே
மேகமாய் நானுந்தன் முகவரி தேடி Viagra No Prescription
சோகமாய் அலைகிறேன் – நீ எங்கே
என்னோடு நீ வாழ்ந்தாய் – காற்றறியும்
என்னோடு உறவுற்றாய் – கருவறியும்
என்னோடு மகிழ்ந்து நின்றாய் _ நிலவறியும்
என்னோடு பிணக்குற்றாய் – நானறிவேன்
இன்று
எனை விட்டு பறந்துவிட்டாய் – நானறியேன்
உன் நினைவில் நான்

Abdhullah sir
Alkhobar
May 21,2011

Add Comment