தமிழகத்தின் சிறந்த பொறியியல் / மருத்துவ கல்லூரிகள்

தமிழகத்தின் சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகள்

Buy Viagra Online No Prescription style=”text-align: justify;”>(தேசிய அளவிலான ரேங்க் அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

1.Indian Institute of Technology – IIT

மெட்ராஸ் (5)

2.College of Engineering, Anna University

சென்னை (10)

3.National Institute of Technology – NIT

திருச்சி (15)

4.PSG College of Technology

கோயம்புத்தூர் (19)

5.Coimbatore Institute of Technology

கோயம்புத்தூர் (38)

6.Vellore Institute of Technology – VIT

வேலூர்(39)

7.SSN College of Engineering

சென்னை (48)

8.SRM Institute of Science & Technology

சென்னை (5)

9.Amrita Institute of Technology & Science

கோயம்புத்தூர் (57)

10.Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy –

SASTRA

தஞ்சாவூர் (58)

11.MEPCO Schlenk Engineering College

சிவகாசி (62)

12.Karunya University

கோயம்புத்தூர் (69)

13.Kongu Engineering College

ஈரோடு (71)

தமிழகத்தின் சிறந்த மருத்துவ கல்லூரிகள்

(தேசிய அளவிலான ரேங்க் அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

1.Christian Medical College – CMC

வேலூர் (2 )

2.Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research – JIPMER

பாண்டிச்சேரி (5 )

3.Madras Medical College

சென்னை (7 )

தமிழகத்தின் சிறந்த பல் மருத்துவ கல்லூரிகள்

(தேசிய அளவிலான ரேங்க் அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

1.Meenakshi Ammal Dental College

சென்னை (9 )

2.Saveetha Dental College

சென்னை (11 )

3.SRM Dental College

சென்னை (13 )

Courtesy: Outlook

தமிழக பொறியியல் கல்லூரிகள் தகவல்கள்

District-wise list

Course-wise

University-wise list

Alphabetical List

Add Comment