ஜெயித்தது யார், ஒபாமாவா ? ஒசாமாவா?

ஜும்ஆ பயான்.
சென்னை
மக்கா மஸ்ஜித்
‘ஜும்ஆ பயான்’
விடியோ ஆடியோ

4. ஜெயித்தது யார், ஒபாமாவா ? ஒசாமாவா?
Currently 4.12/512345 4.1/5 (152 votes)
சொற்பொழிவுகள்/ஜும்மா குத்பா
Author:Administrator
Who’s the winner, Obama or Osama? /jumma/06052011_Jeyittathu_yaar_obamava_osamava buy Cialis online Download /others/06052011_Osama_press_meet …
Friday, 06 May 2011 | 6809 hits | Print | PDF | E-mail | Report | Read more

Links
Makkamasjid.com

ஜெயித்தது யார், ஒபாமாவா ? ஒசாமாவா?
ஜும்மா குத்பா
Who’s the winner, Obama or Osama?
Jumma KuthbaPress Meet
Right click and save target as >Download
{/tab}

http://makkamasjid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=790:06-may-2011&catid=39:jumma

Add Comment