துபாயில் காயிதேமில்ல‌த் பிற‌ந்த‌நாள் நினைவு தின‌ம் அனுஷ‌ரிப்பு துபாய் : துபாயில் அமீர‌க‌ காயிதேமில்ல‌த் பேர‌வையின் Buy cheap Viagra சார்பில் க‌ண்ணிய‌த்திற்குரிய‌ காயிதேமில்ல‌த்தின் 117 ஆவ‌து பிற‌ந்த‌ நாள் நினைவு தின‌ம் 05.06.2010 ச‌னிக்கிழ‌மை மாலை அனுஷ‌ரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. நிக‌ழ்விற்கு அமீர‌க‌…